قطار

با قطار, دلپذیر و در رفاه کامل سفر کنید

شهر مبداء

شهر مقصد
تاریخ رفت
1 بزرگسال

نحوه دربست کردن کوپه

ابتدا تعداد دقيق مسافرين در قسمت مربوطه وارد شود سپس تيک دربست كوپه زده شود. بطور مثال يك خانواده متشكل از پدر، مادر و يك فرزند خردسال، تعداد مسافر 3 نفر انتخاب شده و سپس براي دربست كوپه ، كوپه دربست تیک زده شود